ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: Табидзе Галактион
სათაური: Стихотворения
Пер. с груз., предисл. Г. Маргвелашвили, М. Худож. лит., 1976, 383 ст.