ტ-23. ბერულავა ხუტა, ზღვის სუნთქვა. აფხაზეთის სახელგამი, სოხუმი, 1948 წელი (2)