აბაშელი ა. ოქროს საფეხურები, საბჭოთა მწერალი, თბილისი, 1950. გვერდი 3