შუალედი - დან - მდე
 
 


სულავა ალექსანდრე - გალაკტიონს - 1


     სა­ლა­მიგა­ლაქ­ტი­ონს!

     გიგ­ზავ­ნი „კითხ­ვებს“. რო­გორც მა­შინ გითხა­რით, ის შე­ი­ცავს ისეთ კითხ­ვებს, რო­მე­ლიც სა­ჭი­როა თქვე­ნი ბი­ოგ­რა­ფი­ი­სათ­ვის. ყვე­ლა აქამ­დე გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი ბი­ოგ­რა­ფი­ე­ბი ძუნწ და მშრალ ცნო­ბებს შე­ი­ცა­ვენ. მე მინ­და, ამ კითხ­ვე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე თქვენ დას­წე­როთ დე­ტა­ლე­ბის აღ­ნიშ­ვ­ნით ცნო­ბე­ბი.
     ეს კითხ­ვე­ბი საკ­მა­რი­სია, რომ ლა­მა­ზი პო­ე­ტუ­რი ბი­ოგ­რა­ფია გა­მო­ვი­დეს. იმე­დი მაქვს, მა­ლე შე­მის­რუ­ლებთ თხოვ­ნას. მო­ცუ­ლო­ბით, რამ­დენ­საც შეს­ძ­ლებთ, იმ­დე­ნი იყოს.
     ვუც­დი თქვენს პა­სუხს და ამ თხოვ­ნის შეს­რუ­ლე­ბას, შე­იძ­ლე­ბა ზო­გი­ერ­თი კითხ­ვა არ იყოს სა­ჭი­რო, ან თქვენ რა­ი­მე უკე­თე­სი კითხ­ვა მო­გა­გონ­დესთ. ერ­თი სიტყ­ვით, თქვენ უკეთ იცით.
                                                                                                                                                                                   ალ. სუ­ლა­ვა
                                                                                                                                                                                      15. VIII. 40