შუალედი - დან - მდე
 
 


გასვიანი ლიდა - გალაკტიონს


     გალ. ტა­ბი­ძეს!

     თქვე­ნი ნა­წე­რე­ბის პირ­ვე­ლი ტო­მი წარ­მო­ე­ბა­ში უნ­და გაგ­ვეგ­ზავ­ნა კარ­გა ხნის წი­ნედ, მაგ­რამ წიგ­ნის თქვენს მი­ერ წარ­მო­უდ­გენ­ლო­ბის გა­მო ეს არ მოხ­და.
     გე­ვა­ლე­ბათ, ყო­ველ მი­ზეზ გა­რე­შე წიგ­ნი წარ­მო­ად­გი­ნოთ სას­წ­რა­ფოდ.
     ტექ­ს­ტი უნ­და იყოს ყო­ველ მხრივ მომ­ზა­დე­ბუ­ლი (ლექ­სე­ბი და­ლა­გე­ბუ­ლი, სუფ­თად გა­და­წე­რი­ლი, გვერ­დე­ბი და­ნომ­რი­ლი და სხვა...). თუ დრო­ზე არ იქ­ნა შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი ეს პი­რო­ბა­ნი, ისე წიგ­ნი ვერ გა­მო­ვა წელს და ვერც მი­ი­ღებთ ჰო­ნო­რარს.
     ყვე­ლა სა­კითხე­ბის შე­სა­ხებ მო­სა­ლა­პა­რა­კებ­ლად უნ­და მოხ­ვი­დეთ სა­ხელ­გამ­ში ლ. გას­ვი­ან­თან 19-20 ივ­ნისს.
     სა­ხელ­გა­მის სა­რე­დაქ­ციო-სა­გა­მომ­ცემ­ლო სამ­მარ­თ­ვე­ლოს უფ­რო­სი

                                                                                                                                                                                      ლ. გას­ვი­ა­ნი
                                                                                                                                                                                      [1936 წე­ლი]