ტ-30. გორგაძე სერგი, ქართული ლექსი, ლექსთწყობის გამოკვლევა, სახელგამი, ტფილისი, 1930 (1)