ტ-29. გორგაძე ს. ქართული ლექსი, ლექსთწყობის გამოკვლევა, სახელმწიფო გამომცემლობა, ტფილისი, 1930 (5)