ტ-25. ბერია ლ. ამიერკავკასიის ბოლშევიკური ორგანიზაციების ისტორიის საკითხისათვის, მეშვიდე გამოცემა, სახელგამი, პოლიტლიტსექტორი, 1949 (2)