აბაშელი ა., ოქროს საფეხურები საბჭოთა მწერალი თბილისი, 1950. გვერდი 132